Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadás

 

Amennyiben vállalkozásának szüksége van veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóra, kérem keressen bizalommal.

Hir Attila (veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó)

E-mail: attila(pont)hir(kukac)adroktatas(pont)hu

Tel: +36 (72) 222-022

Mobil: +36 (20) 3404-264

 

Mikor kell veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót foglalkoztatni?

 

Jelenleg a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadókra vonatkozó fontosabb előírásokat

 • közúti szállás vonatkozásában az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás) 1.8.3 szakasza,
 • vasúti fuvarozás vonatkozásában a RID (Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat) 1.8.3 szakasza,
 • belvízi szállítás vonatkozásában az ADN (Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás) 1.8.3 szakasza, valamint a
 • 25/2014 (IV. 30.) NFM rendelet

tartalmazza.

 

Amennyiben a vállalkozás veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységet végez, veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell alkalmaznia.

A veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenység

 • a veszélyes áru nemzetközi vagy belföldi szállítása, fuvarozása, vagy ahhoz kapcsolódó
 • áru feladás,
 • csomagolás,
 • berakás,
 • kirakás,
 • töltés vagy ürítés,

függetlenül attól, hogy a vállalkozás a saját nevében vagy megbízásból végzi a tevékenységet.

 

Amennyiben a fentiek szerint szüksége lenne a vállalkozásnak veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó alkalmazására, de valamely okból ez elmarad, úgy egy esetleges hatósági ellenőrzést követően a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint a vállalkozás vezetője 300 000 Ft bírságra számíthat.

 

Mikor NEM kell veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót foglalkoztatni?

 

A vonatkozó rendelet szerint - és itt egy nem szakmabeli részére egy értelmezhetetlen szöveg következik - az ADN, az ADR és a RID 1.8.3 szakasza, valamint e rendelet előírásait nem kell alkalmazni arra a vállalkozásra, amelynek tevékenysége csak olyan veszélyes áru szállítással kapcsolatos, amely nem tartozik az ADN, az ADR vagy a RID hatálya alá vagy:

 • közúti szállítás esetében az ADR 1.1.3.6 vagy 1.7.1.4 bekezdése, vagy 3.3, 3.4 vagy 3.5 fejezete szerint mentességet élvez;
 • vasúti fuvarozás esetében a RID 1.1.3.6 vagy 1.7.1.4 bekezdése, vagy 3.3, 3.4 vagy 3.5 fejezete szerint mentességet élvez;
 • belvízi szállítás esetében az ADN 1.7.1.4 bekezdése, vagy 3.3, 3.4 vagy 3.5 fejezete szerint mentességet élvez, vagy a veszélyes áru mennyisége egy közúti szállítóegységben, vasúti kocsiban vagy konténerben nem haladja meg az ADR, illetve a RID 1.1.3.6 bekezdésében meghatározott értéket vagy a veszélyes áru mennyisége egy hajón nem haladja meg az ADN 1.1.3.6 bekezdésében meghatározott értéket.

 

Ez a szöveg érthető nyelvre fordítva azt jelenti, hogy nem kell veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót alkalmazni azoknál a vállalkozásoknál, akik olyan módon / csomagolásban / mennyiségben / stb. szállítanak / fuvaroznak / feladnak / csomagolnak / be- vagy kiraknak / töltenek vagy ürítenek veszélyes árut, hogy a közúti vagy vasúti szállítóegységet / kocsit nem kell narancssárga táblával / nagybárcával, vagy a hajót az ADN-ben meghatározott (kék fény / kúp) jelöléssel ellátni.

 

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóra  és a vállalkozásra vonatkozó fontosabb rendelkezések

 

A tanácsadót a vállalkozás írásban jelöli ki, kivéve, ha a vállalkozás vezető tisztségviselője maga látja el a tanácsadói feladatot. A tanácsadói feladat ellátására vonatkozó kijelölésben rögzíteni kell a tevékenység megkezdésének időpontját, valamint több tanácsadó kijelölése esetén feladataik megosztását. A kijelölést a vállalkozás vezető tisztségviselőjének és a tanácsadónak alá kell írnia.

 

A vállalkozás köteles a tanácsadó személyének kijelöléséről, a tanácsadói kijelölést érintő változásról a kijelöléstől vagy a kijelölést érintő változástól számított 15 napon belül a közlekedési hatósághoz (Innovációs és Technológiai Minisztérium) bejelentést tenni. A bejelentéshez csatolni kell a kijelölésnek vagy a kijelölést érintő változásnak a tanácsadó általi elfogadásáról szóló nyilatkozatot.

 

A tanácsadó megbízatásának megszűnését a vállalkozásnak és a tanácsadónak a megbízatás megszűnésétől számított 15 napon belül a közlekedési hatósághoz szintén be kell jelentenie.

 

Fontos előírás, hogy a vállalkozás a kijelölt tanácsadója személyéről, annak megváltozásáról köteles

 • minden érintett munkavállalóját dokumentált módon értesíteni, valamint
 • a veszélyes áru szállításához kapcsolódó tevékenységével érintett üzleti partnereit az általa megválasztott módon (például a honlapján való közzététellel) tájékoztatni.

 

A tanácsadó kijelölésével a vállalkozás nem mentesül a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységért fennálló felelőssége alól.

 

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó főbb feladatai

 

A tanácsadó fő feladata, hogy a vállalkozás vezetőjének felelőssége mellett minden lehetséges módon és ténykedéssel elősegítse, hogy a vállalkozás az érintett tevékenységét a hatályos szabályoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabb módon végezze.

 

A tanácsadónak a vállalkozás tevékenységére vonatkozóan a következők a feladatai:

 • annak figyelemmel kísérése, hogy betartják-e a veszélyes áruk szállítását szabályozó előírásokat;

 • tanácsadás a vállalkozás számára a veszélyes áruk szállítását illetően;

 • éves jelentés készítése a vállalkozás vezetősége, vagy adott esetben a helyi hatóság számára a vállalkozás veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységéről. Az éves jelentéseket öt évig meg kell őrizni, és a hatóság kérésére be kell mutatni.

 

A tanácsadónak ezen kívül kötelessége figyelemmel kísérni a vállalkozás érintett tevékenységére vonatkozóan a következők gyakorlati végrehajtását és az ezzel kapcsolatos eljárásokat:

 • a szállítandó veszélyes áruk azonosítására vonatkozó szabályok betartását;

 • azt, hogy a vállalkozás figyelembe veszi-e a szállítójárművek vásárlásánál a szállítandó veszélyes áruval kapcsolatos különleges követelményeket;

 • a veszélyes áruk szállítására, be- és kirakására használt felszerelések ellenőrzésére szolgáló eljárásokat;

 • a vállalkozás alkalmazottainak megfelelő képzését, beleértve az előírások változásainak nyomon követését, és a képzésről szóló jelentések, okmányok őrzését, nyilvántartását;

 • a szállítás vagy a be- és kirakás biztonságát veszélyeztető baleset vagy rendkívüli esemény esetén a megfelelő veszély-elhárítási eljárások alkalmazását;

 • a szállítás vagy a be- és kirakás alatt észlelt súlyos balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok okának felderítését, vagy amennyiben szükséges, jelentés készítését;

 • a balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok ismétlődésének megakadályozását célzó megfelelő eljárások alkalmazását;

 • az alvállalkozók vagy harmadik felek kiválasztásakor és igénybevételekor a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogi előírások és különleges követelmények figyelembevételét;

 • annak ellenőrzését, hogy a veszélyes áruk szállításában, be- és kirakásában résztvevő alkalmazottak részletes technológiai utasítást és oktatást kapnak;

 • a veszélyes áruk szállításakor, be- és kirakásakor fennálló veszélyek tudatosítását szolgáló intézkedések meghozatalát;

 • olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek azt hivatottak biztosítani, hogy a járműveken a kötelező okmányok és biztonsági felszerelések a szabályoknak megfelelő formában megtalálhatók;

 • olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek a be- és kirakással kapcsolatos szabályok betartását biztosítják;

 • amennyiben szükséges, a közbiztonsági terv meglétét.

 

A tanácsadót a vállalkozás írásban jelöli ki, kivéve, ha a vállalkozás vezető tisztségviselője maga látja el a tanácsadói feladatot.

 

A veszélyes áru szállításban közreműködő személyek ADR 1.3 szerinti képzése

 

Ahogy az előző témakörben említésre került, a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó főbb feladatai közé tartozik, hogy figyelemmel kísérje a vállalkozás alkalmazottainak megfelelő képzését, beleértve az előírások változásainak nyomon követését, és a képzésről szóló jelentések, okmányok őrzését, nyilvántartását. Ezt annyiban pontosítanám, hogy nemcsak figyelemmel kíséri, mert az ADR belföldi alkalmazásáról szóló 39/2021. (VII.30.) ITM rendelet előírásai szerint és az ADR 1.3 szerinti oktatásokat csak a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó, hatályos bizonyítvánnyal rendelkező veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tarthatja.

 

Az ADR 1.3 fejezet vonatkozó előírásai szerint a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból. A képzésre az ADR előírásai szerint azon vállalkozások, intézmények dolgozóinak is szüksége van, akik pl. korlátozott mennyiségben csomagolt árukra vonatkozó mentességgel, vagy az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentességgel szállítanak veszélyes árukat.

A képzést az alkalmazottaknak még a felelősség elvállalása előtt kell megkapniuk, olyan munkakör, amelyre a szükséges képzés még nem történt meg, csak képzett személy közvetlen felügyelete mellett látható el.

 

A vonatkozó rendelet szerint a képzést ismeretfelújító oktatás keretében rendszeresen ki kell egészíteni az előírásokban történt változásokkal. Az ismeretfelújító oktatást legkésőbb az előző oktatást követő második év végéig meg kell tartani, tehát az ADR 1.3 szerinti veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó által tartott oktatás érvényessége a kiállítást követő második év december 31.

 

Reméljük erre nem kerül sor, de az ADR-ben meghatározott kritériumokat kielégítő baleset vagy káresemény bekövetkezése esetén a balesetben vagy annak okozásában érintett munkavállalók részére 30 napon belül soron kívüli oktatást kell tartani.

 

PB-gázcseretelepek személyzetére vonatkozóan van csak könnyebbség, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint „1” kategóriába tartozó, kizárólag a cseretelepen történő helyszíni értékesítéssel foglalkozó PB-gázcseretelepek személyzetét nem kell az ADR 1.3 szerint oktatni, ha rendelkeznek „a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól” szóló rendeletben meghatározott, érvényes „Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány”-nyal.

Ugyancsak nem szükséges az ADR 1.3 szerinti képzés akkor, ha a veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenységet érvényes veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítvánnyal, vagy érvényes ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkező személy végzi.

 

A képzés jellege:

 

Általános tájékoztató oktatás

A személyzetnek ismernie kell a veszélyes áruk szállítására vonatkozó általános előírásokat.

 

Munkakörre (feladatra) szakosított oktatás

A személyzetet feladatával és felelősségével arányban álló részletességgel ki kell oktatni a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályzatok előírásaira.

 

Biztonsági képzés

A személyzetet ki kell oktatni a veszélyes áruk által képviselt veszélyekről és kockázatról azzal arányban, hogy a veszélyes áruk szállításakor, be- vagy kirakásakor bekövetkező baleset esetén mekkora a sérülés veszélye, illetve mennyire van kitéve a veszélyes áru hatásának.

 

A tanfolyamra való beiskolázás feltétele:

A vonatkozó jogszabály beiskolázási feltételt nem határoz meg.

 

A képzés díja:

10 800 Ft / fő

Amennyiben az oktatás nem tantermünkben, illetve Pécs belterületén, hanem külső helyszínen történik, 100 Ft / km kiszállási díjat számolunk fel.

 

Dokumentálás:

A képzést követően a képzés megtörténtét igazoló - a jogszabályban előírt tartalmú – jegyzőkönyvet, ill. az előírt okmányokat biztosítjuk a vállalkozás, illetve a dolgozók részére.

Az oktatásról szóló igazolást a jármű személyzetének a szállítás ideje alatt magánál kell tartania, és a hatóság kérésére ellenőrzéskor be kell mutatnia.

Több telephely esetén az egy-egy telephely vonatkozásában készült, oktatással kapcsolatos iratokat az adott telephelyen is el kell helyezni eredetben vagy a munkáltató által hitelesített másolatban, vagy elektronikusan elérhetővé kell tenni a telephely számára.

Az oktatásra vonatkozó iratokat a munkáltatónak öt évig, de legalább a munkakör betöltésének megszűnését követő két évig meg kell őriznie.

 

Igény esetén a képzést követően vizsgalehetőséget is biztosítunk.

 

Az oktatás helyszíne:

Az oktatás a megrendelővel előzetesen egyeztetett helyszínen történik. Az e-learnig képzésünkkel kapcsolatos információkat a Képzésünkről menüben talál.

 

A veszélyes áru szállításban közreműködő személyek RID 1.3 szerinti képzése

 

Az ADR 1.3 képzéshez hasonlóan - szinte majdnem teljesen megegyezően - a RID is előírja a veszélyes áru fuvarozásban közreműködő személyek részére a képzést. A RID belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet előírásai szerint és a RID 1.3 szerinti oktatásokat csak a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó, hatályos bizonyítvánnyal rendelkező veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tarthatja. A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 8. § (7) szerint az oktatás megtartásához az oktatónak a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói végzettség mellett – az iparvágány nélküli feladóknál és címzetteknél végzett oktatások kivételével – a RID oktatói minősítés is szükséges.

 

A RID 1.3.1 szerint a veszélyes áru fuvarozásában közreműködő résztvevőknek feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból. A képzést az alkalmazottaknak még a felelősség elvállalása előtt kell megkapniuk; olyan munkakör, amelyre a szükséges képzés még nem történt meg, csak képzett személy közvetlen felügyelete mellett látható el.

 

A vonatkozó rendelet szerint a következő ismeretfelújító oktatást - az ADR-ben előírtakhoz hasonlóan - az előző oktatást követő második év végéig meg kell tartani, tehát a RID 1.3 szerinti veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó által tartott oktatás érvényessége a kiállítást követő második év december 31.

 

Amennyiben olyan baleset vagy káresemény következik be, amely kielégíti a RID-ben meghatározott kritériumokat, a balesetben vagy annak okozásában érintett munkavállalók részére 30 napon belül itt is soron kívüli oktatást kell tartani.

 

Nem szükséges a RID 1.3 szerinti képzés akkor, ha a veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenységet érvényes veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítvánnyal rendelkező személy végzi.

 

A képzés jellege:

 

Általános tájékoztató oktatás

A személyzetnek ismernie kell a veszélyes áruk szállítására vonatkozó általános előírásokat.

 

Munkakörre (feladatra) szakosított oktatás

A fuvarozónak és a vasúti infrastruktúra üzemeltetőjének a személyzetét a vasúti fuvarozás különlegességeire is ki kell oktatni. Az oktatást alapozó és szakosító formájában kell nyújtani:

 • Alapozó oktatás a teljes személyzet számára (a teljes személyzetet ki kell oktatni a veszélyességi bárcák és a narancssárga táblák jelentésére, ezenkívül a személyzetnek ismernie kell a szabálytalanságok jelentési eljárását).
 • Szakosító oktatás a veszélyes áruk fuvarozásában közvetlenül érintett üzemi személyzet számára tevékenységüktől függően. Meg van határozva, hogy mire kell oktatni a veszélyes áruk fuvarozásában közvetlenül érintett üzemi személyzetet, a veszélyes áruk fuvarozásához használt kocsik műszaki ellenőrzéséért felelős személyzetet, a forgalmi és rendezési szolgálat irányításáért és ellenőrzéséért felelős személyzetet, valamint a vasúti infrastruktúra üzemeltető vezetőségét.

 

Biztonsági képzés

A személyzetet ki kell oktatni a veszélyes áruk által képviselt veszélyekről és kockázatról azzal arányban, hogy a veszélyes áruk szállításakor, be- vagy kirakásakor bekövetkező baleset esetén mekkora a sérülés veszélye, ill. mennyire van kitéve a veszélyes áru hatásának.

 

A tanfolyamra való beiskolázás feltétele:

a vonatkozó jogszabály beiskolázási feltételt nem határoz meg.

 

A képzés díja:

15 800 Ft / fő

12 fő feletti csoport esetén egyedi árképzést alkalmazunk.

Amennyiben az oktatás nem tantermünkben, illetve Pécs belterületén, hanem külső helyszínen történik, 100 Ft / km kiszállási díjat számolunk fel.

 

Dokumentálás:

A képzést követően a képzés megtörténtét igazoló - a jogszabályban előírt tartalmú – jegyzőkönyvet, ill. az előírt okmányokat biztosítjuk a vállalkozás, illetve a dolgozók részére.

Az oktatásról szóló igazolást a jármű személyzetének a szállítás ideje alatt magánál kell tartania, és a hatóság kérésére ellenőrzéskor be kell mutatnia.

Több telephely esetén az egy-egy telephely vonatkozásában készült, oktatással kapcsolatos iratokat az adott telephelyen is el kell helyezni eredetben vagy a munkáltató által hitelesített másolatban, vagy elektronikusan elérhetővé kell tenni a telephely számára.

Az oktatásra vonatkozó iratokat a munkáltatónak öt évig, de legalább a munkakör betöltésének megszűnését követő két évig meg kell őriznie.

 

Igény esetén a képzést követően vizsgalehetőséget is biztosítunk.

 

Az oktatás helyszíne:

Az oktatás a megrendelővel előzetesen egyeztetett helyszínen történik.

 

Az ADR / RID áruosztályai

 

1 osztály - Robbanóanyagok és tárgyak

2 osztály - Gázok

3 osztály - Gyúlékony folyadékok

4.1 osztály - Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok, polimerizálódó anyagok és szilárd érzéketlenített robbanóanyagok

4.2 osztály - Öngyulladásra hajlamos anyagok

4.3 osztály - Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok

5.1 osztály - Gyújtóhatású anyagok

5.2 osztály - Szerves peroxidok

6.1 osztály - Mérgező anyagok

6.2 osztály - Fertőző anyagok

7 osztály - Radioaktív anyagok

8 osztály - Maró anyagok

9 osztály - Különböző veszélyes anyagok és tárgyak

 

AZ ADR-ben előírt jármű jelölések

 

Veszélyt jelző tábla

Az ADR szerint veszélyes árukat szállító szállítóegységekre a mentességek kivételével két, függőleges síkban elhelyezett, narancssárga, téglalap alakú, fényvisszaverő táblát kell elhelyezni. Az egyik táblát a szállítóegység elejére, a másikat a hátuljára, a jármű hossztengelyére merőlegesen kell rögzíteni. A tábláknak jól láthatóknak kell lenniük.

 

Ha veszélyes áru szállítás során a veszélyes árut tartalmazó pótkocsit lekapcsolják a vontató járműről, a pótkocsi hátulján fent kell hagyni a narancssárga táblát.

 

A csomagolás nélküli szilárd anyagokat, ill. tárgyakat, és az egyetlen UN szám alá tartozó, kizárólagos használat mellett szállítandó radioaktív anyagot küldeménydarabokban szállító, de más veszélyes árut nem tartalmazó járműveket, konténereket és ömlesztettáru-konténereket az egyes járművek, konténerek, ill. ömlesztettáru-konténerek oldalain jól látható módon, a jármű hossztengelyével párhuzamosan számokkal ellátott narancssárga táblákkal kell ellátni. Ezeken a táblákon fel kell tüntetni a járműben, a konténerben, ill. ömlesztettáru-konténerben ömlesztve szállított minden egyes anyagra, ill. a járműben vagy a konténerben lévő kizárólagos használat mellett szállítandó, küldeménydarabos radioaktív anyagra a veszélyt jelölő és az UN számot.

Ha a táblán a veszélyt jelölő és az UN számok cserélhetőek, a cserélhető számoknak, betűknek a szállítás során nem szabad elmozdulniuk, bármilyen helyzetben van is a jármű.

 

Az olyan ADR-es szállítóegységen, amelyben csak egy anyagot szállítanak, oldalt nem kell elhelyezni táblákat, ha az elől és hátul elhelyezett táblákon a szállított anyagra a veszélyt jelölő és az UN szám fel van tüntetve.

 

Ha a szállító járművön lévő konténerre, ömlesztettáru-konténerre, MEG-konténerre, tankkonténerre, vagy mobil tartányra erősített narancssárga táblák kívülről nem láthatók tisztán, akkor ugyanolyan táblákat kell elhelyezni a jármű mindkét oldalára (kivéve azokat a járműveket, amelyek legfeljebb 3000 liter befogadóképességű tartány(oka)t szállítanak).

 

A narancssárga tábla alapjának 40 cm-nek és magasságának 30 cm-nek kell lennie. A táblákon 15 mm széles fekete szegélynek kell lenni. A narancssárga tábla középen egy 15 mm széles, vízszintes, fekete vonallal megosztható. Ha a jármű mérete és kialakítása olyan, hogy a rendelkezésre álló felület nem elegendő a narancssárga tábla rögzítéséhez, annak mérete 300 mm szélességig és 120 mm magasságig, a fekete keret 10 mm szélességig csökkenthető.

 

A veszélyt jelölő és az UN számoknak 100 mm magas és 15 mm vastagságú fekete számjegyekből kell állniuk. A veszélyt jelölő számnak a tábla felső részén, az UN számnak a tábla alsó részén kell lennie, a két számot a tábla fél magasságában 15 mm széles, fekete, vízszintes vonallal kell a tábla teljes szélességében elválasztani. A veszélyt jelölő és az UN számoknak kitörölhetetlennek kell lenniük, és 15 percig tartó égés után is olvashatóknak kell maradniuk.

 

A megadott méretek megengedett tűrése ± 10%.

 

Amennyiben az ADR 1 osztály anyagait tartányban szállítják, veszélyt jelölő számként az osztályozási kódot kell használni. Az osztályozási kód az alosztály számából; és az összeférhetőségi csoport betűjéből áll.

 

Nagybárcák

A konténereket, ömlesztettáru-konténereket, MEG-konténereket, MEMU-kat, mobil tartányokat és tankkonténereket szállító járműveket az ADR előírásai szerint nagybárcával kell megjelölni.

 

A nagybárcákat a konténerek, ömlesztettáru-konténerek, MEG-konténerek, mobil tartányok és tankkonténerek mindkét oldalára és mindkét végére, a hajlékonyfalú ömlesztettáru-konténereknek két szemben lévő oldalára kell elhelyezni. A nagybárcáknak az időjárás viszontagságaival szemben ellenállónak kell lenniük és a jelölés tartósságát az út teljes ideje alatt biztosítaniuk kell.

 

Ha a szállító járművön levő konténerekre, ömlesztettáru-konténerekre, MEG-konténerekre, tankkonténerekre vagy mobil tartányokra erősített nagybárcák kívülről nem láthatók, akkor ugyanolyan nagybárcákat kell elhelyezni a járművek mindkét oldalára és hátuljára. Ha nagybárcák kívülről jól láthatók, a járműveket nem kell nagybárcával megjelölni.

 

Ömlesztett árut szállító járműveket, tartányjárműveket, battériás járműveket és leszerelhető tartányos járműveket nagybárcával kell megjelölni. A nagybárcákat a jármű mindkét oldalára és hátuljára el kell helyezni.

 

A nagybárcák csúcsára állított négyzet (rombusz) alakúak. Legalább 250 mm x 250 mm nagyságúak (a szélektől mérve). A belső vonal a nagybárca szélével párhuzamos, távolsága a nagybárca szélétől 12,5 mm. A jelkép és a belső vonal ugyanolyan színű, mint az adott veszélyes áru osztályához, ill. alosztályához tatozó bárcán. A nagybárcán fel kell tüntetni az adott veszélyes áru osztályának, ill. alosztályának számát (és az 1 osztályban az összeférhetőségi csoport betűjelét) ugyanúgy, mint a veszélyességi bárcák esetén.

 

A legfeljebb 3 köbméter befogadóképességű tartányoknál és a kiskonténereknél a nagybárcák helyettesíthetők veszélyességi bárcákkal. Ha ezek a bárcák a szállító járművön kívülről nem láthatók, akkor nagybárcákat kell elhelyezni a jármű mindkét oldalára és hátuljára.  Az 1 és a 7 osztály esetében, ha a jármű mérete és kialakítása olyan, hogy a rendelkezésre álló felület nem elegendő az előírt nagybárcák elhelyezéséhez, ezek mérete 100 mm oldalhosszúságig csökkenthető.

 

 

AZ ADR-ben előírt okmányok

 

Az ADR előírásai alapján az alábbi okmányoknak kell a szállítóegységen lenniük:

 • a szállított anyagra vonatkozó fuvarokmánynak, és ha szükséges a nagykonténer, ill. jármű megrakási bizonyítványnak (IMDG),
 • az írásbeli utasításnak,
 • a jármű személyzet minden tagjának fényképes személyazonosító okmányának.

Illetve amennyiben szükséges:

 • minden egyes szállítóegységre jármű jóváhagyási igazolásnak,
 • gépjármű-vezetői oktatási bizonyítványnak, és ha elő van írva,
 • a hatósági engedélyek másolatának.

 

Fuvarokmány

Az ADR előírja, hogy a mentesítések (kiv.: 1.1.3.6.) kivételével az összes többi veszélyes áru szállításához az árut kísérő fuvarokmányt kell kiállítani.

A fuvarokmány bejegyzéseit vagy a feladó, vagy az ő írásbeli közlése alapján a fuvarozó állítja ki a feladási ország hivatalos nyelvén és még vagy angol, vagy német, vagy francia nyelven is. A megfelelő bejegyzésért a feladót terheli a felelősség.

 

Külön - külön fuvarokmányt kell kiállítani:

 • több szállítóegységben szállított azonos rakományhoz, szállító- egységenként egyet, ami lehet másolat is;
 • az egy járműbe össze nem rakható árucsoportokra legalább árucsoportonként egyet.

 

A fuvarokmánynak az ADR szerint a következőket kell tartalmazza:

 • az UN számot, amely elé az „UN” betűket kell írni;
 • a helyes szállítási megnevezést, szükség esetén a műszaki, kémiai vagy biológiai megnevezéssel kiegészítve;
 • az 1 osztály anyagai és tárgyai esetében az osztályozási kódot (alosztály, összeférhetőségi csoport);
 • az UN 3090, 3091, 3480 és 3481 számú lítium akkumulátorok esetén az osztály számát: „9”;
 • az alkalmazandó veszélyességi bárca számát. Ha egynél több bárca van megadva, akkor az elsőt követő többi bárca számát zárójelbe kell rakni. többi bárca számát zárójelbe kell tenni. Olyan anyagok és tárgyak esetén, amelyeknél nincs bárca szám feltüntetve, e helyett az osztály számát;
 • ahol van, az anyagra vonatkozó csomagolási csoportot, ami elé a „PG” betűk (pl. „PG II”) ill. a meghatározott nyelveken a „csomagolási csoport” kezdőbetűi írhatók;
 • küldeménydarabok szállítása esetén a küldeménydarabok számát és fajtáját. A csomagolóeszköz kódjelét csak a küldeménydarab-fajta leírásának kiegészítéseként lehet használni pl. egy láda (4G).
 • a tisztítatlan, üres eszközök kivételével a veszélyes árunkénti összes mennyiséget (térfogatban, bruttó vagy nettó tömegben) az azonos UN számhoz, helyes szállítási megnevezéshez és – ha van – csomagolási csoporthoz tartozó árunként. Amennyiben az 1.1.3.6 bekezdést kívánják alkalmazni, a szállított veszélyes áru összmennyiségét és számított értékét szállítási kategóriánként kell megadni a fuvarokmányban.
 • a feladó nevét és címét;
 • a címzett(ek) nevét és címét. Ehelyett, ha a veszélyes árut több, olyan címzetthez szállítják, akik a szállítás megkezdésekor még nem ismertek, a szállításban érintett, a „járműről történő értékesítés” szavakat lehet beírni;
 • az esetleges külön megállapodás rendelkezéseinek megfelelő nyilatkozatot.
 • az alagútkorlátozási kódot – ha van – nagybetűkkel, zárójelben feltüntetve. Az alagútkorlátozási kódot nem kell a fuvarokmányban feltüntetni, ha előzetesen ismert, hogy a szállítás nem halad át olyan alagúton, amelyben a veszélyes áru szállítására korlátozás van.

Az egyes információk helye és sorrendje a fuvarokmányban tetszőleges, kivéve, hogy az alábbi adatokat a következő a sorrendben kell feltüntetni:

UN szám, megnevezés, bárca, csomagolási csoport, alagútkód.

 

Az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentesség alkalmazása (1.1.3.6.) esetén pl. az ADR az alábbi tartalmat írja elő a fuvarokmányra:

 

UN 1202 GÁZOLAJ, 3, III, (D/E), környezetre veszélyes

3 szállítási kategória

1 db IBC (31HA1) 950 liter

számított érték: 950

Feladó Kft, Pécs, Bokor u. 21.

Címzett Bt, Budapest, Ló u. 7.

 

A fuvarokmányban az előírt információknak jól olvashatónak kell lenniük.

 

Írásbeli utasítás

Ha nem a mentesítések alapján szállítunk, akkor az ADR előírásai szerint minden esetben szükséges. Az aktuális írásbeli utasítás az alábbi linkre kattintva letölthető.

A szállítás során – esetlegesen – bekövetkező baleset vagy más veszélyhelyzet esetén szükséges teendőkhöz segítségként meghatározott formájú írásbeli utasítást kell a jármű vezetőfülkéjében, könnyen elérhető helyen tartani. Az írásbeli utasítást a szállítónak (fuvarozónak) még az indulás előtt kell biztosítania a járműszemélyzet számára. Az írásbeli utasítást a jármű személyzet minden tagja részére olyan nyelven kell készíteni, amelyet ért, és amelyen olvasni tud. A szállítónak (fuvarozónak) gondoskodnia kell arról, hogy az érintett személyzet minden tagja megértse az utasítást és az abban foglaltakat megfelelően végre tudja hajtani. Indulás előtt a jármű személyzetének tájékozódnia kell a berakott veszélyes áruról és tanulmányoznia kell az írásbeli utasítást, hogy tudja, mi a teendője baleset vagy más veszélyhelyzet esetén.

 

Az írásbeli utasításnak az ADR-ben szereplő négyoldalas mintának tartalmilag és formailag teljes mértékben meg kell felelnie.

 

Jóváhagyási igazolás

Az ADR előírásai szerint a tartányjárműveket, az 1000 liternél nagyobb befogadóképességű leszerelhető tartányokat hordozó járműveket, az 1000 l összbefogadóképességet meghaladó battériás járműveket, a 3000 l-nél nagyobb befogadóképességű tankkonténereket, mobil tartányokat, MEG-konténereket hordozó járműveket és az EX/II és EX/III. kategóriájú robbanóanyag-szállító járműveket: gépkocsit, pót- és félpótkocsit kell különleges műszaki vizsgálatnak alávetni. Ha a járművek vontató mögé kapcsolt pótkocsik, vagy félpótkocsik, akkor a vontató járművet is alá kell vetni ugyanezeknek a műszaki vizsgálatoknak.

 

A műszaki vizsgálat során megvizsgálják, hogy a jármű megfelel-e az ADR általános és a szándékozott anyag szállításától függően az ADR különleges előírásainak. Sikeres vizsgálatot követően az illetékes kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségei „Jóváhagyási igazolást” adnak ki, amely egy évig érvényes, hosszabbítható.

 

A jóváhagyási igazolást a kibocsátó ország (egyik) nyelvén kell kiállítani. Ha ez a nyelv nem angol, nem francia vagy nem német, akkor a jóváhagyási igazolás címét és a megjegyzéseket e nyelvek egyikén is meg kell adni.

 

Valamennyi ADR tagállam elfogadja a másik tag ország által kiállított igazolást.

 

Oktatási bizonyítvány

Veszélyes árut csak az a gépkocsivezető szállíthat, aki az általános feltételeken túl ismeri a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat és teendőket különös tekintettel a veszélyre, a küldeménydarabok megjelölésére és kezelésére, a baleset-megelőzési és biztonsági intézkedésekre, a tűzoltásra, a kárelhárításra és az elsősegélynyújtásra.

 

Ezeket az ismereteket az ADR gépkocsivezetői tanfolyamok keretében lehet elsajátítani.

A

 • rögzített tartányban,
 • az 1000 liternél nagyobb befogadóképességű leszerelhető tartányokban,
 • 1000 l-nél nagyobb összbefogadóképességű battériás járműben, vagy
 • 3000 l-nél nagyobb összbefogadóképességű tankkonténerben, mobil tartányokban, MEG-konténerekben veszélyes árut szállító szállítóegységek vezetőinek és a
 • 3.5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű szállítóegységek vezetőinek, ill. 2007. január 1. után minden veszélyes árut szállító szállítóegység vezetőjének (a legfeljebb 3.5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű szállítóegységek vezetőinek is) valamint a
 • robbanóanyag szállító járművek vezetőinek

az illetékes hatóság által kiállított bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, ami igazolja, hogy a veszélyes áruk szállítása során betartandó különleges követelményekre vonatkozó képzésen részt vettek, és sikeresen levizsgáztak (ADR oktatási bizonyítvány).

 

Az oktatási bizonyítvány öt évig érvényes, hosszabbítása un. ismeretfelújító tanfolyam elvégzése után újabb vizsgák letétele után lehetséges.

 

Az ADR oktatási bizonyítványt a kibocsátó ország nyelvén (magyarul) és valamelyik világnyelven kell megfogalmazni. Valamennyi ADR tagállam elfogadja a másik tag ország által kiállított bizonyítványt.

 

ADR gépkocsivezetői tanfolyamokkal kapcsolatos  részletesebb információkat (feltételek, jelentkezés, stb.)pl. a HIR ADR Iskola honlapján talál.

 

Veszélyes áru szállítása során a gépkocsivezetőnek a megfelelő orvosi alkalmasság mellet PAV II minősítéssel is kell rendelkeznie.

 

A veszélyes áruk szállításában résztvevő, a gépjárművezetőn kívüli személyek képzése

A veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból. Az e-learnig képzésünkkel kapcsolatos részletesebb információkat a Képzésünkről menüben talál.

 

Az ADR-ben előírt felszerelések

 

Az ADR előírásai szerint a felszereléseket a szállított áruhoz tartozó veszélyességi bárcák ill. nagybárcák alapján kell kiválasztani. A bárcák száma a fuvarokmányból állapítható meg.

 

A következő felszereléseket mindig a szállítóegységen kell tartani, bármelyik veszélyességi bárca, illetve nagybárca használata esetén

 

Tűzoltó készülékek:

Amennyiben a szállítóegység legnagyobb megengedett össztömege

 • ≤ 3,5 t - pl. 2 db 2 kg töltetű (EN3, ABC) tűzoltókészülék,
 • > 3,5 t ≤ 7,5 t - pl. 1 db 2 kg és 1 db 6 kg töltetű (EN3, ABC) tűzoltókészülék,
 • >7,5 t - pl. 2 db 6 kg töltetű (EN3, ABC) tűzoltókészülék,

 

Egyéb felszerelések:

 • kerékkitámasztó ékek: járművenként 1-1 db, a kerék átmérőjének és a jármű tömegének megfelelő ék,
 •  2 db önmagában megálló figyelmeztető jelző (pl.: fényvisszaverő kúpok, háromszögek, vagy borostyán színű villogó lámpák, amelyek a jármű elektromos berendezésétől függetlenül működnek),
 • szemöblítő folyadék (nem szükséges az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 vagy 2.3 számú veszélyességi bárca, illetve nagybárca használata esetén),
 • a járműszemélyzet minden tagja részére figyelemfelkeltő mellény vagy ruha (pl.: az EN ISO 20471 szabványnak megfelelőt),
 • a járműszemélyzet minden tagja részére 1 db kézi lámpa. A világító készüléken nem lehet olyan fém felület, amely szikrát okozhat. Robbanásveszély esetén zárt járműbe csak olyan hordozható lámpával szabad belépni, amely úgy van kialakítva, hogy a jármű belsejébe esetleg behatolt éghető gőzöket és gázokat nem tudja meggyújtani,
 • a járműszemélyzet minden tagja részére egy pár védőkesztyűt,
 • a járműszemélyzet minden tagja részére a szem védelmére alkalmas eszközt (pl. védőszemüveget),

 

Bizonyos osztályokhoz a következő kiegészítő felszerelés szükséges: 

2.3 vagy a 6.1 veszélyességi bárca, illetve nagybárca használata esetén a járműszemélyzet minden tagja részére légzésvédő maszk (menekülő-kámzsa) Pl.: az EN 141 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, A1B1E1K1-P1 vagy A2B2E2K2-P2 típusú, kombinált (gáz és részecske) szűrővel ellátott),

 

Csak szilárd és folyékony anyagoknál, ha 3, 4.1, 4.3, 8 és 9 veszélyességi bárca, illetve nagybárca van a küldeményen

 • lapát;
 • csatornanyílás lefedésére alkalmas eszköz;
 • gyűjtőedény.

 

További hasznos információk megszerzéséhez javasoljuk ADR 1.3 képzéseinket, illetve a HIR ADR Iskola ADR gépkocsivezetői tanfolyamain való részvételt.